Bundll maakt een succes van sponsoring!


Algemene voorwaarden - Bundll Sponsorbeheer

Artikel 1 - Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.Account: De via een gebruikersnaam en wachtwoord toegankelijke account voor Wederpartij voor Bundll.nl;
2.Bundll.nl: Online omgeving voor sponsoradministratie en ondersteuning;
3.Bundll: Bundll, ingeschreven in Kamer van Koophandel onder nummer 58882537. Gevestigd op Corellistraat 67C, 8915 BS te Leeuwarden, en leverancier van Diensten;
4.Diensten: De op de Website en/of in deze Voorwaarden omschreven diensten;
5.Gebruiker:Gebruiker van Bundll en/of de Informatie;
6. Wederpartij: De partij met wie Bundll een Overeenkomst sluit;
7.Informatie: De op of via de Website, Bundll.nl of de in het kader van de Diensten door Bundll aan Wederpartij ter beschikking gestelde informatie;
8.Overeenkomst:De overeenkomst tussen Bundll en de Wederpartij op grond waarvan de Wederpartij bij Bundll wordt geregistreerd en Bundll aan die Wederpartij Diensten levert;
9.SubWederpartij: Een werknemer van, of een persoon die anderszins werkzaam is voor en onder de verantwoordelijkheid valt van, de Wederpartij, die als Wederpartij van Diensten bij de Wederpartij en Bundll is geregistreerd;
10.Voorwaarden: De hieronder genoemde voorwaarden;
11.Website: De website van Bundll op www.bundll.nl inclusief opvolgende pagina's.

Artikel 2 -Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Bundll en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Bundll en Wederpartij.
2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Bundll zijn in te zien en zij op verzoek van de Wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
2.3.Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 3 - Gebruik van Bundll.nl
3.1 Bundll stelt de voorwaarden vast waaronder gebruik kan worden gemaakt van Bundll.nl en de Diensten. Bundll kan niet garanderen dat Bundll.nl en de Diensten te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud en de afhankelijkheid van Bundll.nl van internet en technologieën die in ontwikkeling zijn. Bundll streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij Wederpartij zo beperkt mogelijk te houden.
3.2 Wederpartij draagt zelf zorg voor de benodigde elektriciteit, verbindingen, hardware (het installeren van) software en randapparatuur en andere voorzieningen om zich met Bundll.nl in verbinding te kunnen stellen.
3.3 Het is Wederpartij niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan zij redelijkerwijs kan vermoeden dat deze de overige Wederpartij van het Internet hinderen of het gebruik van de Bundll.nl of de Diensten nadelig beïnvloeden.
3.4 Bundll biedt Wederpartij Bundll.nl waar de Wederpartij zelf gegevens invoert, wijzigt of verwijdert. Bundll verstrekt Wederpartij een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee Wederpartij toegang krijgt tot Bundll.nl. Bundll draagt zorg voor het onderhoud van Bundll.nl. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor inrichting, instellingen, gebruik van Bundll.nl of informatieverschaffing aan haar leden of enigerwijs andere betrokken. Bundll is niet verantwoordelijk om te controleren of ingevoerde gegevens en gegenereerde uitkomsten in Bundll juist dan wel volledig zijn.
3.5 Wederpartij zal aan Bundll een melding maken wanneer er vermoedens bestaan dat er onrechtmatig toegang tot Bundll.nl is verkregen door derden.
3.6 Bundll heeft het recht om Bundll.nl van tijd tot tijd aan te passen om functionaliteit te verbeteren en fouten te herstellen.
3.7 Bundll is niet verplicht en draagt geen verantwoording om updates dan wel wijzigingen aan Bundll.nl door te voeren.
3.8 Wederpartij zal Bundll.nl niet wijzigen, namaken of hacken.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid
4.1Bundll is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van of in verband met:
- Het gebruik van Bundll.nl of het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met Bundll.nl of met derden, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen;
- Informatie afkomstig van Wederpartij of van een derde.
4.2 Wederpartij vrijwaart Bundll voor aanspraken jegens Bundll van derden die verband houden met informatie afkomstig van deze Wederpartij of enig ander gebruik van Bundll.nl, de Informatie of de Diensten door Wederpartij.
4.3 Wederpartij kan geen aanspraak maken op enige vergoeding of reducering of teruggave van abonnementskosten bij beperkingen of storingen van Bundll.nl.
4.4 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet), binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming en in het geval dat Bundll door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld, zal de toegang tot Bundll.nl of de levering van Diensten worden opgeschort dan wel beëindigd. Alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 5 - Privacy Policy
5.1 Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor en garandeert dat alle gegevens die worden ingevoerd in Bundll.nl voldoen aan de vereisten voor een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Wederpartij zal alle verplichtingen met betrekking tot persoonsgegevens, zoals verplichte informatieverstrekking, inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens zelf nakomen en doorvoeren in Bundll.nl.
5.2 Wederpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens die worden verkregen en verwerkt in Bundll.nl. Wederpartij draagt zelf de verantwoordelijkheid dat de gegevens niet onrechtmatig zijn verkregen en geen inbreuk maken op rechten van derden. Wederpartij vrijwaart Bundll voor elke (rechts)vordering van derden in verband met de verwerking van de gegevens in Bundll.nl of het gebruik van Bundll.nl.
5.3 Bundll garandeert de ingevoerde gegevens door Wederpartij niet beschikbaar te stellen aan derden of zelf te gebruiken voor welke doeleinden dan ook.
5.4 Wederpartij moet de door Bundll.nl verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord geheim houden. Bundll is niet verantwoordelijk voor misbruik hiervan. Voor het gebruik van wachtwoorden zijn "Voorwaarden m.b.t. gebruik van gebruikersnaam/wachtwoord sponsorbeheer" opgesteld.
5.5 Mocht Bundll kennis hebben van dan wel tot het besef komen dat informatie die Wederpartij in Bundll.nl heeft opgeslagen/uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal Bundll direct handelen en Bundll.nl blokkeren.
5.6 In het geval van een vermoeden van fraude of misbruik van Bundll.nl of Diensten is Bundll gerechtigd de persoonsgegevens van Wederpartij aan de bevoegde autoriteiten te overhandigen.
5.7 Er is een aanvullend Privacybeleid wat samen met deze Algemene Voorwaarden geldt.

Artikel 6 - De overeenkomst
6.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod op de website van Bundll of schriftelijk door Bundll verstrekte offerte en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden en vereiste gegevens.
6.2 Indien de Wederpartij Bundll.nl langs elektronische weg heeft besteld, bevestigt Bundll langs elektronische weg de ontvangst hiervan. Zolang Bundll de ontvangst niet heeft bevestigd, kan de Wederpartij de overeenkomst ontbinden.
6.3 Tenzij anders schriftelijk vermeld zal de overeenkomst tussen Bundll en Wederpartij te allen tijde voor een periode van 12 maanden geldig zijn. Na elke periode van 12 maanden wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met 12 maanden. Wederpartij kan Bundll.nl schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van ëën (1) maand voor de verlengingsperiode. Afwijkend hiervan is de actie "Gratis account". Hiervoor geldt dat bij inactiviteit van 3 maanden Bundll het recht heeft Bundll.nl eenzijdig te beëindigen en de Overeenkomst op te zeggen.
6.4 Wederpartij zal van Bundll een factuur met betalingswijze en betaaltermijn ontvangen. Voorafgaand aan de periode van 12 maanden zal de Wederpartij het complete bedrag betalen. Wederpartij zorgt zelf voor een tijdige betaling en het bekend maken van de juiste gegevens van Wederpartij aan Bundll.
6.5 Als Wederpartij niet voldoet aan wat er in de Overeenkomst is bepaald, of als anderszins van Bundll redelijkerwijze niet verwacht kan worden da Overeenkomst te handhaven, dan kan Bundll de Overeenkomst per direct opzeggen. Te veel betaalde kosten worden in dat geval niet gerestitueerd.
6.6 In geval van wanbetaling van de Wederpartij heeft Bundll behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Wederpartij kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen en Bundll.nl voor de Wederpartij te blokkeren.
6.7 Alle genoemde bedragen met betrekking tot de overeenkomst zijn exclusief BTW. De Wederpartij zal een factuur ontvangen waar de genoemde prijs wordt verhoogd met de BTW.
6.8 Bundll heeft het recht, zonder opgaaf van reden, Wederpartij te weigeren.
6.9 Alle prijzen op de Website en andere communicatiemiddelen en kanalen van Bundll zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten. Voor deze fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
6.10 Bundll behoudt zich het recht voor tarieven van Bundll.nl tussentijds te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk ëën (1) maand voordat zij van kracht worden aan Wederpartij bekend gemaakt. Wanneer Wederpartij zich niet kan verenigen met een tariefwijziging kan Bundll.nl per de datum waarop de tariefwijziging in gaat opzeggen.